Funktionspræst til Horserød Fængsel

Embedsbeskrivelse 2020 -  deltidsbeskæftiget 75% præst.

Tikøb pastorat - Gurre og Tikøb sogne i Nordsjælland – søger 75 % deltids sognepræst.

Tikøb Pastorat søger 75% deltidssognepræst med 70% forpligtigelse til at betjene Fængselskirken i Horserød og 5% forpligtigelse til at betjene sognekirkerne i samarbejde med den kirkebogsførende sognepræst og en 25% deltidspræst.

Fængselskirken i Horserød er økonomisk understøttet af Gurre og Tikøb sogne, og der er et tæt samarbejde mellem de 3 kirker og de 3 præster, f.eks. ledes Fangekoret i Horserød Fængslet af fængselskirkens organist og koret deltager ofte i gudstjenester i sognene, særligt i sandwichs gudstjenesterne, under ledsagelse af fængselspræsten.

I sognene lægges der vægt på at præsten kan holde en prædiken, der forholder sig til både Evangeliet, men også hverdagen og som er relevant og vedkommende for mennesker i dag. En, der har noget på hjerte og som kan forkynde det kristne budskab for alle aldre.  

Horserød Fængsel er en del af Institution Nordsjælland og Kriminalforsorgen Hovedstaden. Se www.kriminalforsorgen.dk for yderligere information.

Horserød Fængsel er Danmarks største åbne fængsel, og har plads til 251 indsatte. Fængslet er delt op i en række forskellige afdelinger, og rummer bl.a. behandlingsafdeling, kontraktafdeling og 2 kvindeafdelinger. Det kan påregnes, at 31 pladser konverteres til arrestpladser til husning af varetægtsarrestanter.

Fængslet har i alt ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på mange faggrupper. Du indgår i et tæt samarbejde med fængslets øvrige personale. Det tillægges stor vægt, at du kan medvirke til og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele fængslet.

Du skal opfylde betingelserne for ansættelse som præst i folkekirken og have erfaring med præstearbejdet og meget gerne også erfaring med arbejdet med udsatte grupper i samfundet.

Du skal kunne favne bredt og være rummelig. Du skal have gode samarbejdsevner og besidde ro og myndighed. Du skal kunne skabe tillid og humoristisk sans er heller ikke uvæsentligt. Dine opgaver indebærer, at du kan arbejde selvstændigt og vise initiativ, ligesom du skal kunne trives med at arbejde i en politisk styret drifts- og administrationsmyndighed.

Stillingen som fængselspræst adskiller sig på en række områder fra det almindelige arbejde som præst i Den Danske Folkekirke. Dine præstekolleger vil primært være at finde blandt medlemmerne af Foreningen af Fængsels- og Arresthuspræster. I det daglige arbejde skal du kunne begå dig i et system, hvor sikkerheden spiller en væsentlig rolle.

Dine primære arbejdsopgaver består i at varetage den gejstlige betjening af indsatte først og fremmest gennem sjælesorg og afholdelse af gudstjenester, og familiegudstjenester, andagter og kirkelige handlinger. Kommer der en arrestafdeling i fængslet foregår den kirkelige betjening i arrestafdelingen. Du skal også stå for at arrangere bryllupper og barne- og voksendåb.

Hertil kommer forskellige former for kulturelle og sociale arrangementer, f.eks studiekreds, en månedligt kulturudgang til Cafe Exit og mulighed for 2 korudgange om måneden.

Du skal påregne at skulle sikkerhedsgodkendes som en betingelse for at gøre tjeneste på fængslet.

Der er et godt samarbejde mellem de to sognes menighedsråd, hvor der holdes 2 fælles menighedsrådsmøder årligt, lige som der samarbejdes om det fælles personale og mange fælles aktiviteter som korarbejde, babysamlesang og rytmik, børneklub, litteratur aften og sogneeftermiddage.

Horserød, Gurre og Tikøb sogne ligger midt i det naturskønne Nordsjælland, tæt på Gribskov, Esrum og Gurre Sø og Hornbæk strand, tæt på 2 aktive handels og uddannelsesbyer og omgivet af flere kulturhistoriske perler og blot 10 min i bil fra Kystbanen og motorvejen til København.

Spørgsmål om stillingen kan stilles til formand for Tikøb Menighedsråd Lisbeth Dragsbæk på tlf.  4077 6859 og til formand for Gurre Menighedsråd Mette Joanesarson på tlf. 29234618 samt til afgående sognepræst Hanne Storebjerg på tlf. 2925 0649.

Yderligere kan Institutionschef Lene Møller-Nielsen kontaktes på tlf.nr. 72 55 20 02 i uge 30 og enhedschef

Jan Garnæs på tlf. 72 55 20 59 i uge 31-32, men hvem der også kan aftales besigtigelse af Fængsels Kirken.